تست ، آزمایش و مدت زمان لابراتواری و معاینه ویروس ایدز

تست، آزمایش ویروس ایدز از طریق معاینه لابراتواریلطفا در نکات ذیل(زیر) آخرین زمان عمل جنسی، همخوابی‌ و خطر سرایت و انتقال شرح دهید. پس از انجام این تست  
(آزمایش) از طریق معاینه لابراتواری  (لابرتوار) اثر وجود  و خطر سرایت و انتقال  ویروس ایدز مشاهده می‌‌شود  ۶ هفته بعد از عمل جنسی، همخوابی ‌ خطر انتقال و سرایت  وجود خواهد داشت.

آخرین عمل جنسی‌،همخوابی (خطر سرایت) شما تا به حال چه وقت (چه تاریخی) ‌ بوده است؟

معاینه لابراتوار فوری ویروس ایدز


لطفا در نکات ذیل(زیر) آخرین آمیزش جنسی، همخوابی‌ (خطر زمان انتقال و سرایت ) شرح دهید.پس از انجام این لابراتوار از طریق تست و آزمایش  فوری آثار وجود و خطر انتقال و سرایت ویروس ایدز مشاهده می‌‌شود ۱۲ هفته بعد از آمیزش جنسی،هممخوابی ‌ سرایت شده خطر عفونت(چرک) وجود خواهد داشت.

آخرین آمیزش جنسی‌ ،همخوابی (خطرانتقال و سرایت) شماچه وقت(چه تاریخ ) پیش  بوده است؟