اطلاعاتی‌ در رابطه با معاینه لابراتواری ویروس ایدز و سیفیلیس

اداره‌های کلینیک و بهداشت ولایت نرد راین  وست فالن NRW  پیشنهاداتی جهت معاینه لابراتواری ویروس ایدز و مرض های انتقالی  و سرایت کننده مانند سیفیلیس و‌ ویروس ایدز بی‌ نام، رایگان و محرمانه به شما ارائه می‌‌دهند.