عرضه تست ها

درایالت نورد راین وست فالن مقامات بهداشتی/ صحیی مشاوره محرمانه، ناشناس ورایګان درمورد و سایر عفونت های مقاربتی (اس تح ای)  با شما میشود.

علاوه برین آزمایش/ تست های حا ای فاو  وسیفلیس رایګان وناشناس اند. اګراس تح ای های بیشتر (عنوان مثال های کلامیدی  وسوزاک داشته باشید) که قابل آزمایش/تست هستند، لطفا با بخش بهداشت/ صحت عامه در منطقه خود تماس بگیرید.

  <-اطلاعات در مورد تست – حا ای فاو

  <-اطلاعات در مورد تست سیفلیس

  <-اطلاعات در مورد تست کلامیدیا

  <-اطلاعات در مورد تست گنوکوکونها